۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی  EDU : خانم دکتر پریسا دیوسالار

متخصص روانپزشکی (فلوشیپ روان تنی )

 

کارشناس واحد توسعه آموزش بالینی  EDU: خانم فاطمه میرزایی (کارشناس ارشد مدیریت آموزشی )

تماس با واحد توسعه آموزش بالینی مرکز شهید بهشتی :

شماره تماس : 32116328-034

آدرس ایمیل: psygroupbeheshti@gmail.com