۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد   

الف- هنگام پذیرش

 • برقراری ارتباط حرفه ای با مددجویان و مصاحبه با همراهان وی به منظور کاهش اضطراب و دریافت اطلاعات لازم درمورد مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنان
 • هماهنگی با واحد پذیرش و تیم درمانی در خصوص فرایند پذیرش یا ارجاع بیماران اعزامی از شهرستانها، مراجع قضایی، سازمان بهزیستی و سایر مراکز
 • ارائه خدمات مشاوره، ارجاع و پیگیری امور بیمه ای بیماران سرپایی و بستری 
 • راهنمایی و معرفی مددجویان جهت استفاده از امکانات پزشکی، توانبخشی و حمایتی سایر مراکز از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام و مراکز مربوطه ،با درنظر گرفتن محل سکونت آنان

ب- طی دوره بستری

 • ارزیابی اجتماعی مددجویان و ثبت مسائل و مشکلات آنان از طریق ارتباط و مصاحبه با بیمار و خانواده با رعایت اصل رازداری حرفه ای
 • برقراری ارتباط با سایر موسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و حمایتی  از جمله سازمان های کمیساریای سازمان ملل  ، ایراک ، اورژانس های اجتماعی، مراکز مداخله در بحران ، ستاد پذیرش بیماران روان ، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و...جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنان به منظور رفع نیازمندی های مددجویان در حوضه های وظایف مددکاری.
 • مصاحبه با مددجو و خانواده به منظور افزایش آگاهی و جلب همکاری آنان در پیشبرد روند درمان
 • ایفای نقش های رابط و مدیر مراجع (Case Manager)  به منظور تقویت ارتباط  و هماهنگی تیم درمان با خانواده و یا سایر نهادهای اجتماعی
 • همکاری با تیم درمان برای اجرای برنامه های آموزشی رفاهی تفریحی  بیماران  .
 • تهیه و ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مددجویان بر حسب درخواست کمسیونهای روانپزشکی، مراجع قضایی و سازمان بهزیستی و ...
 • بازدید منزل (Home Visit) و دریافت اطلاعات از سایرمنابع مطلع جهت شناخت هرچه بیشتر مسائل بیمار و خانواده در موارد ضروری به تشخیص مددکار و یا پزشک معالج
 • بررسی وضعیت اجتماعی و خانوادگی بیمار و همکاری با تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن روان در بخش های تحت پوشش سازمان بهزیستی (تعامل با مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی )
 • شناسایی شبکه های حمایتی و منابع موجود در جامعه و بهره گیری  لازم از آنها  به نفع بیماران و خانواده های آنان .
 •  در صورت لزوم ثبت و ضبط و نگهداری  اسناد و مدارک و وسایل مربوط به بیمار روان تا زمان ترخص
 • مستند سازی فعالیتها و مکاتبات در پرونده های بالینی .
 • شرکت در جلسات گروه درمانی و ارائه نقطه نظرات و اطلاعات لازم در خصوص مسائل و مشکلاتی که می توانند در تصمیم گیری در مورد بیمار موثر باشد.
 • راهنمایی، مشاوره ومداخله درزمینه احقاق حقوق بیماران و خانواده با رعایت جوانب امور و هماهنگی با مراجع قضایی و دایره سرپرستی امور محجورین .
 • پیگیری امور قیمومت بیماران فاقد سرپرست به روش های  مراجعه ، هماهنگی و یا ارائه گزارش به اداره های سرپرستی .توسط مددکار قضایی و یا مددکار بخش .اعلام نظر ویا اعمال نظر در مورد عزل و نصب قیم  در خصوص  بیماران مزمن بستری در پردیسها. و تعیین هویت بیماران مجهول الهویه و بی سرپرست.
 •      ارائه آموزش ومشاوره لازم به مددجویان و خانواده آنان درخصوص تشریح عوامل موثر در عود بیماری و اتخاذ رفتارهای صحیح و آگاه سازی در رابطه با حفظ بهداشت روانی سیستم خانواده (با روشهای مددکاری فردی،گروهی و جامعه ای) پیگیری شناسایی
 •        بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مددجو و همکاری با تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن در پردیس  ها و بخشهای مزمن مرکز
 •         آگاه سازی و توجیه مددجو و خانواده های متقاضی ترخیص با رضایت شخصی جهت اطلاع از عواقب ترخیص بدون دستور پزشک معالج و قطع درمان و ارائه توصیه های لازم جهت لزوم پیگیری درمان در خارج از بیمارستان

ج- زمان ترخیص و پس از آن

 •       پیگیری فرایند ترخیص مددجویان با تشخیص تیم درمان
 •        آماده سازی مددجویان  جهت ترخیص از بیمارستان
 •      کمک در جهت رفع مشکلات موجود در خانواده مددجو و ایجاد زمینه پذیرش وی در کانون خانواده
 •        پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم جهت سپردن بیماران فاقد سرپرست به مراکز ذیربط
 •        آگاه سازی مددجو و خانواده در جهت برخورد با مشکلات احتمالی ناشی از بیماری در محیط کار و تحصیل
 •       بررسی موانع قانونی ترخیص مددجویان و بر حسب مورد ارجاع به مشاور حقوقی مرکز
 •       بررسی وضعیت اقتصادی  اجتماعی و خانوادگی بیمار و مددجویان  و ارائه گزارش مددکاری به منظور نظارت بر میزان پرداخت هزینه های درمانی
 •       نظارت بر فرآیند ترخیص مددجویان با واحد ترخیص جهت تحویل آنها به خانواده و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی مجاز
 •        پیگیری پس از ترخیص وهمکاری با تیم درمان و دفتر آموزش خانواده به منظور پیگیری پس از ترخیص و  پیشگیری از عود علایم

 

فعالیتهای  واحد مددکاری در رابطه با بیمارستان و پیشبرد اهداف درمانی

 • ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی خدمات واحد مددکاری اجتماعی به مسئول واحد
 •  به جهت همکاری با مرکز، و در صورت نیاز ،تعامل با سایر بیمارستانهای دانشگاهی و مراکز غیر دانشگاهی جهت تعیین نوبت مشاوره و سایر خدمات پاراکلینکی و اعلام وقت به بخش های بستری و اعلام به خانواده جهت مراجعه و حضور و همراهی بیمار .
 • همکاری در جلب مشارکت موسسات و نهادهای مرتبط در خصوص دریافت خدمات بهداشتی،درمانی و رفاهی و بهره گیری مناسب از آنان جهت حل مشکلات مددجویان –تعامل با سازمان ها و اداره های بهزیستی و کمیته امداد ومراکز خیریه ...
 • همکاری  در جهت پیشبرد آموزش عملی دانشجویان مددکاری در رابطه با فعالیت های مددکاری در بیمارستان.
 • شرکت فعال در جلسات هماهنگی متشکله در واحد مددکاری به منظور بررسی مشکلات موجود
 • شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت ،جلسات وهمایش های مرتبط و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی که در جهت ارتقا کیفیت حرفه مددکاری اجتماعی صورت می پذیرد.
 • انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی-درمانی در مرکز و یا مراکز مربوطه در ارتباط با وظایف واحد مددکاری و ارائه نتایج به مقامات ذیربط، جهت برنامه ریزی های مقتضی با صلاحدید مسئول واحد.
 • ارائه گزارش های ماهانه و یا موردی مربوط به فعالیتهای واحد مددکاری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از طریق مقام مسئول ،در رابطه با حرفه مددکاری،