۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد  

 

حکیمه سیستانی

مسئول واحد مددکاری

 

مدرک تحصیلی: 

کارشناس ارشد روانشناسی 

 

 

 

تلفن تماس: 32111363

                
 

 

سمیه عباس زاده

 

کارشناس مددکاری

 

تلفن تماس:9-32110408

داخلی1078

 

 

مریم مصباح نژاد

 

کارشناس مددکاری

 

تلفن تماس:9-32110408

داخلی1141

 

 

حمیده ملک آبادی

 

کارشناس مددکاری

 

تلفن تماس: 9-32110408

داخلی 1006