۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر   

شرح وظایف مسئول  دفتر بهبود کیفیت

 1. مشاركت در تهيه برنامه عملياتي ساليانه

 2. تهيه و تدوين شاخصهاي بهبود كيفيت

 3. تهيه و تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط

 4. بررسي رضايتمندي بيماران

 5. بررسي پيشنهادات ارائه شده از طرف پر سنل

 6. ارتباط مستمر با مسئولان بيمارستان در جهت رفع مشكلات

 7. برگزاري جلسات كميته بهبود كيفيت

 8. پيگيري مصوبات كميته بهبود كيفيت بيمارستان

 9. شناسايي چالش ها و مشكلات موجود در مسير اجرا و پيشرفت برنامه هاي بهبود كيفيت

 10. ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه

شرح وظایف کارشناس دفتر بهبود کیفیت

 1. هماهنگي با واحدهاي مركز جهت نگارش دستورالعمل ها ، روشهاي كار و خط مشي هاي مورد نياز

 2. همكاري در تدوين برنامه عملياتي

 3. تايپ كليه امور دفتر بهبود كيفيت

 4. كددهي و ويرايش صحيح مستندات

 5. پيگيري روند انجام ويرايش كليه مستندات