۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی:

وظایف کلی دفتر توسعه آموزش ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی به شرح ذیل می باشد:

 1. کسب دستور و برنامه کار از معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز و ارائه گزارش های 6 ماهه به  معاونت آموزشی.
 2. مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی.
 3. همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در واحد مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها .
 4. هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشگاه.
 5. برنامه ریزی در خصوص به روزرسانی کلیه اطلاعات صفحات وب مرکز قسمت معاونت اموزشی و پژوهشی.
 6. جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی، طرح درسها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی گروه.
 7. مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزش در مرکز با همکاری کلیه گروههای آموزشی.
 8. همکاری با مرکز تحقیقات توسعه بالینی در اجرای پژوهش.
 9. راهبری و مشارکت در اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی.
 10. برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستا ن در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، دانشکده پزشکی  و بیمارستان.
 11. ارتقای توانمندیهای اعضاء هیئت علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیئت علمی)، روشهای تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.
 12. هدایت کمیته های آموزشی، بخشها و گروههای بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی،  اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، بکارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی.
 13. پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط.
 14. انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخشها، گروههای آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی.
 15. هدایت و نظارت بر فعالیتهای آموزشی اساتید، دانشجویان و گروههای آموزشی بیمارستان.