۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد   

تعريف دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

واحد توسعه آموزش باليني (EDU) بيمارستان، واحدي است كه وظايف آموزشي را مانند مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه‌ها (EDC) در بيمارستان برعهده دارد. چارت سازمانی مصوب واحد توسعه آموزش باليني در زير مجموعه معاونت آموزشي مرکز قرار دارد. دفتر توسعه مرکز(EDU) آمادگی دارد به کليه کسانی که نياز آموزشی دارند سرويس دهی کند و در این راستا برای ارائه خدمات اولويت های تعيين شده خود را در نظر می گيرد.

رسالت دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

رسالت دفتر توسعه آموزش در بیمارستان تقویت فضای تدریس و یادگیری در بیمارستان است. علت وجودی دفتر توسعه آموزش برطرف ساختن نياز آموزشی مرکز آموزشی درمانی (شامل اعضاء هيئت علمی و دانشجويان) از طريق تقويت برنامه آموزشی، ارتقاء توانمندیهای اعضاء هيات علمی، بهبود فرايند های يادگيری –ياددهی، ارزشیابی فراگیر و اساتید و تعيين و نصب ساختارهای آموزشی مناسب در راستای اعتلای آموزش است که در نهایت ارتقاء سلامت را به دنبال خواهد داشت. دفتر توسعه فعالیت های فوق را از طریق مشارکت هر چه بیشتر اعضاء هیات علمی به انجام می رساند.

هدف کلی:

  ارتقای کیفیت آموزش بالینی در کلیه سطوح فراگیران دانشکده پزشکی وارتقای فرآیند یاددهی ویاد گیری در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  اهداف:

  · تبیین ویژگیها واهداف آموزشی مورد انتظار در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  · بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی وتبیین نقاط قوت وضعف آن

  · ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی درسطوح مختلف ودرمحیط های بالینی مختلف

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با روشهای یاددهی ویاد گیری به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با شیوه های ارزشیابی به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی 

( OSCE-DOPS -Check List -........ )

  · ارتقای دانش تخصصی اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزش بالینی

  · تهیه کتابهای راهنمای بخش درکلیه سطوح شامل مقررات بخش،آئین نامه آموزشی انضباطی ،برنامه هفتگی بخش واساتید،برنامه دروه های آموزشی وطرح درس،شیوه ارزشیابی و Log Book ومنابع آموزشی

  · بررسی ودادن بازخورد در مورد فعالیت های آموزشی ، طرح درسهای بالینی ،ارزشیابی ها ی برنامه های آموزشی و فرگیران و............به اساتید ومدیران آموزشی

 تعامل وجلب مشارکت فعال اساتید در ارتقای کیفیت آموزش بالینی