۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 مسئول واحد روانشناسی : خانم دکتر فرزانه رعایی  ، دکترای روانشناسی گرایش روانسنجی

خانم بتول ابراهیم نژاد ، فوق لیسانس مشاوره خانواده

آقای داریوش امانی ، فوق لیسانس روانشناسی بالینی

آقای خسرو سلطانی نژاد ، فوق لیسانس روانشناسی بالینی

شرح خدمات ارائه شده در این مرکز :

انجام کلیه تست های هوش ،  تست های شخصیت (عینی و فرافکن ) ، رواندرمانی ، گروه درمانی