۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد  

مسئول واحد :آقای  محمد طاهری پور

سمت: حسابدار امین اموال

شرح وظایف واحد امانت اموال :

  1. الصاق برچسب اموال بر روی اموال رسیده
  2. ثبت اموال رسیده در سیستم و دفاتر مربوطه
  3. ارسال فرمهای اموال رسیده طبقات جداگانه هر شش ماه به اداره اموال دانشگاه علوم پزشکی
  4. صورت برداری اموال واحد ها در هر سال  
  5. جمع آوری اموال مازاد و فرسوده از بخشهای بیمارستان
  6. تهیه لیست اموال اسقاط و مازاد و ارسال به دانشگاه جهت اخذ مجوز فروش
  7. پیگیری انجام مزایده عمومی جهت فروش اموال اسقاط تا خارج نمودن اموال از بیمارستان
  8. ارسال سند فروش اموال اسقاط به اداره اموال دانشگاه جهت اخذ مجوز حذف اموال فروخته شده از سیستم اتوماسیون