۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 میز خدمت بیمارستان:

خدماتی که در این مرکز ارایه میشود را در اینجا ملاحظه فرمایید

فرایند پذیرش بیمار در این مرکز را در اینجا ملاحظه فرمایید

لیست انجمن های خیریه بیمارستان را در اینجا ملاحظه فرمایید

نحوه پذیرش خدمات پاراکلینیکی را در اینجا ملاحظه فرمایید

لیست بیمه های طرف قرارداد را در اینجا ملاحظه فرمایید

منشور حقوق بیمار را در اینجا ملاحظه فرمایید

آموزشهای مورد نیاز همراه  بیمار را در اینجا ملاحظه فرمایید

لیست آنکال پزشکان این مرکز را در اینجا ملاحظه فرمایید

راهنمای بخش ها و واحدهای  بیمارستان را در اینجا ملاحظه فرمایید

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎررا در اینجا ملاحظه فرمایید