۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد   

 

                                                       برنامه چرخش دستیاری روان پزشکی ( 4 ساله )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره:

  1. برنامه روان پزشکی قانونی برای دستیاران سال سوم و چهارم به صورت شرکت در کمیسیونهای روان پزشکی قانونی به همراه استاد مربوطه است.
  2. برنامه روان پزشکی جامعه نگر در طی دوره لیازون بصورت شرکت در درمانگاه روان پزشکی جامعه نگر به همراه استاد مربوطه