۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

بخش مردان یک

رئیس بخش : دکتر عبدالرضا صباحی متخصص روانپزشکی

سرپرستار بخش :

ملیحه یزدانپناه   - کارشناس پرستاری

تعداد پرستاران : 22

تعداد بهیاران : 9        

تعداد کمک بهیاران : 2

تعداد گارد : ۳

تعداد منشی : ۱

تعداد تخت بستری : 48

تعداد تخت اکسترا : 2

معرفی بخش :

دراین بخش  که دارای 48 تخت فعال است بیماران دچار اختلالات حاد روانپزشکی  پس از تریاژ پذیرش می شوندو پس از Stable شدن به بخش مردان دو منتقل می گردند ضریب اشغال این بخش ۱۰۰ % می باشد .

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 11 نفر میباشد .