۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

بخش مردان دو


رئیس بخش : دکتر عبدالرضا صباحی متخصص روانپزشکی

سرپرستار بخش :

مجتبی یعقوبی پور -کارشناس پرستاری

تعداد پرستاران : 20

تعداد بهیاران : 10

تعداد کمک بهیاران : 2

تعداد گارد : ۳

تعداد منشی : ۱

تعداد تخت بستری :۷۰ عدد

تعداد  تخت اکسترا : 2 عدد

معرفی بخش :

بیماران پس از Stable شدن از بخش مردان یک به این بخش منتقل می شود .

ضریب اشغال تخت ۱۰۰%

تعداد تخت فعال این بخش ۷۰ که اکثر اوقات تخت اکسترا هم استفاده می شود.

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 11 نفر میباشد .