۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

بخش مردان سه

رییس بخش: آقای دکترعلیرضا غفاری نژاد متخصص روانپزشکی

سرپرستار بخش : خانم عالیه پورشیخعلی کارشناس پرستاری                                                                                                      

تعدادپرستاران: 14نفر

تعدادبهیاران: 3نفر

تعدادکمک بهیاران: 2نفر

منشی: 1نفر

گارد: 3نفر

تعداد تخت: 44عدد

تعدادپزشکان هیات علمی: 11 نفر

وضعیت بیماران .این بخش به عنوان بخش دوگانه بیمارستان محسوب میشود که بیماران باترک مواد مخدربه صورت مستقیم  بستری میشوند وپس از بهبودی مرخص میشوندودرضمن بیماران با علایم بهبودی نسبی که از بخشهای مردان 1و2 پذیرش میشوندتا زمان ترخیص بصورت کوتاه مدت در این بخش اقامت دارند.