۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي

 بخش زنان یک

رئیس بخش:آقای دکتر نوید خلیلی متخصص روانپزشکی

سرپرستاربخش:خانم بتول رضائی زاده

پرستار:13 نفر

بهیار:5 نفر

کمک بهیار:3 نفر

منشی:1 نفر

گارد:3 نفر

تعداد پزشکان هیئت علمی:  11نفر

وضعیت بیماران:  بیمارانی که شرایط اورژانسی دارندپس از تریاژدراورژانس در این بخش پذیرش می شوند وپس از بهبودی نسبی به بخش زنان 2 منتقل می شوند یا از همین بخش مرخص می شوند.