۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

بخش زنان دو

رئیس بخش : دکتر نوید خلیلی  متخصص روانپزشکی

سرپرستار بخش :

خانم مریم موسوی – کارشناس پرستاری

تعداد پرستاران : 10

تعداد بهیاران : 5

تعداد کمک بهیاران : ۱

تعداد گارد : ۳

تعداد منشی : ۱

تعداد تخت بستری : ۳۶

معرفی بخش :

تعداد تخت فعال این بخش۳۶بیمارمی باشد که پس از Stable شدن از بخش زنان  یک به این بخش منتقل می شود .

ضریب اشغال تخت ۱۰۰% می باشد

تعدادپزشکان  هئیت علمی متخصص و فوق تخصص 11 نفر میباشد.