۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

بخش اورژانس

رییس بخش : خانم دکترفرزانه جهانبخش متخصص روانپزشکی

سرپرستاربخش : خانم محبوبه شمسی-کارشناس پرستاری

تعداد پرستار : 10 نفر

تعداد منشی :1 نفر

تعداد گارد:3 نفر

تعداد تخت : 6 تخت

تعداد پزشکان هیئت علمی : 11 نفر

وضعیت بیماران : کلیه بیماران در بدو ورود به بیمارستان در بخش اورژانس ویزیت و تعیین تکلیف جهت بستری یا نوبت دهی و  یا نسخه نویسی انجام میشود.