۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

درمانگاه روان درمانی

رئیس درمانگاه : دکتر مهین اسلامی شهربابکی

*خدمات رواندرمانی توسط دستیاران سال سوم با داشتن معرفی نامه از پزشک معالج و همچنين داشتن وقت قبلی انجام می شود .

ساعت کار درمانگاه : هر روز از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰ می باشد .