۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
 
  
بيمه ھای طرف قرار داد بيمارستان  
 
اداره کل بيمه سلامت شامل :  
کارکنان دولت    -  ساﯾر اقشار    -  اﯾرانيان  - بيمه سلامت ھمگانی  - روستائيان   - ساﯾر اقشار-  اتباع خارجی  - بيمه تأمين اجتماعی   - کميته امداد امام خمينی  -  خدمات درمانی نيروھای مسلح   
 
بانک ها شامل :  
بانک ملی ، بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک تجارت ، بانک رفاه   
شر کت ملی صناﯾع  فولاد   
صداو سيما   
شرکت ملی نفت   
اداره کل زندانھا   
شرکت صناﯾع مس   
 ارتش  ۵٧٩ بيمارستان 
 
شرکت بيمه دانا شامل :   
شرکت توزﯾع نيروی برق شمال استان کرمان - شرکت توزﯾع برق جنوب استان کرمان - شرکت آب منطقه ای  استان کرمان - شرکت آب و فاضلاب شھرستان رفسنجان - شرکت مدﯾرﯾت توليد برق زرند