۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۱ دي   

واحد کارگزینی

مسئول واحد : وحیده عبدالهی ، کارشناس مدیریت

پرسنل واحد:

سهیلا شعبانی کارشناس روانشناسی

فعالیت های واحد :

صدور کلیه احکام کارکنان

ثبت مرخصی ها ، چک حضور غیاب پرسنل

انجام امور ارزشیابی

انجام ارتقاء طبقه و رتبه های کارکنان

نامه نگاری و پاسخ به نامه های وارده

تهیه ی خلاصه سوابق کاری پرسنل

انجام امور رفاهی پرسنل ( وامها ، بیمه تکمیلی ، سفرهای زیارتی و ... )

 پاسخگویی به درخواستهای کارکنان