۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر  

کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت : نجمه خیری – کارشناس پرستاری

فعالیت های واحد :

     شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پ‍‍‍‍ژوهش

     بكارگيري نتايج پژ‍‍‍وهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني

     همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي پرستاران ،دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت

     شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي پرستاران يا سايرگروهها برگزار مي شود

     ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكارهاي مناسب به كميته

     افزايش سطح آگاهي كاركنان بيمارستان از طريق انواع آموزش هاي مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت

     بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد پيشين از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني .

     ارزيابي و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحد هاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

     كنترل روش هاي مراقبت هاي باليني بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب پذير  بر اساس استانداردهاي مراقبتي  با همكاري كميته كنترل عفونت

     نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماري هاي عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود

     همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص ، تحقيق ،كنترل و ارزيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني

     شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي

     قراردادن نوار OK هر ۱۵ روز یکبار در یکی از ست های پانسمان جهت کنترل عفونت ( Bovine dock test