۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير   

بهداشت محیط

مسئول بهداشت محیط :

مقدسه ابارقی – کارشناس بهداشت محیط

معرفی واحد :

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال  عوامل  بیماری زای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس  جلوگیری می کند .

با توجه به تعریف بهداشت محیط مسئولیت فردی  در برابر  سلامت افراد جامعه رعایت مسائل بهداشتی  در محیط کار بیمارستانی از اهمیت  ویژه ای  برخوردار می گردد . از این رو بهداشت محیط بیمارستانها رابطه  مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی  داشته که رعایت  این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل شاغل می باشد .

فعالیت های واحد :

     تهیه چک لیست نظافتی و کنترل بخش ها

     کنترل و نظارت بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان

     مدیریت پسمانده  بیمارستانی از مبدا ایستگاه موقت نگهداری

     کنترل کلیه محلول های ضد عفونی کننده از زمان ورود به بیمارستان و تهیه جدول MSDS برای کلیه محلول های مصرفی در بیمارستان

     مدیریت و برنامه ریزی جهت سم پاشی و مصرف سموم مورد تأیید وزارت بهداشت

     نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی ، شیمیایی و کلر باقیمانده

     نظارت بر وضعیت بهداشتی وایمنی کلیه قسمت های بیمارسان از قبیل پنجره ها ، کپسول اطفاء حریق و .....

     نظارت بر کارت معاینات شغلی کارکنان به صورت سالیانه

      آموزش مستمر به کارکنان در مورد کلیه برنامه های بهداشتی

      شرکت در کمیته بهداشت و کنترل عفونت و پیگیری مصوبات مربوطه

 

بهداشت حرفه ای و طب کار

مسئول واحد :

امین شاکری زاده -کارشناس بهداشت حرفه ای

معرفی واحد :

جهت ایمن سازی  محیط کار و حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از بیماری های حرفه ای و همچنین  ارتقاء سطح بهره وری در کلیه  واحدهای بیمارستان  فعالیت می نماید .

فعالیت های واحد :

     برنامه ریزی  و نظارت  در جهت پایش ( شناسایی ، نمونه برداری ، سنجش و ارزشیابی مستمر ) عوامل زیان آور  محیط کار ، بصورت سالیانه به منظور اجرای حدود تماس  شغلی مصوب وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی

     پیگیری لازم جهت انجام  معاینات قبل از استخدام برای پرسنل جدید توسط  مراکز ذیربط

     هماهنگی  و برنامه ریزی  لازم جهت  انجام معاینات دوره ای سالیانه و تشکیل پرونده پزشکی  ، برای  تمامی پرسنل  توسط شرکت های دارای مجوز رسمی  از معاونت بهداشت دانشگاه به منظور پیشگیری  و تشخیص بیماریهای  شغلی و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت حرفه ای

     نظارت مستمر  برتهیه و استفاده  صحیح  از وسایل  حفاظت فردی  متناسب  با نوع کار و تهیه  چک لیست بررسی  وضعیت لوازم  ایمنی  فردی در بیمارستان

     نظارت بر وضعیت  ایمنی و بهداشتی  واحدهای  مختلف بیمارستان و اعلام  کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی  و بهداشتی  و پیشنهادات  لازم جهت  رفع آنها

      انجام هماهنگی  های لازم  جهت واکسیناسیون هپاتیت  B برای گروه های در معرض خطر نظیر پرستاران و بهیاران

     برنامه ریزی  و اجرای  برنامه های آموزشی جهت شاغلین  در سطح  واحد

     تهیه و تنظیم  وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله و غیره مورد نیاز جهت شاغلین

     تهیه لیست  ایمنی مواد شیمیایی مصرفی در بیمارستان  (MSDS)

شرکت در جلسات کمیته حفاظت  فنی و بهداشت کار و کنترل عفونت و پیگیری مصوبات مربوطه