۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۰ بهمن

سرپرست خدمات پرستاری :

 

 فریبا خسروی   -  کارشناس پرستاری

 

جانشین اول مدیر پرستاری :

 

زهرا امینی رنجبر – کارشناس پرستاری

 

سوپروایزر آموزشی :

 

مریم یزدانپناه – کارشناس پرستاری

 

سوپروایزر بالینی :

 

علیرضا خوبیاری – کارشناس پرستاری

زهراامینی رنجبر – کارشناس پرستاری

نپتون جمالی زاده – کارشناس پرستاری

زهرا خسرویان - کارشناس پرستاری