۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير   

سرپرست خدمات پرستاری :

 

صدیقه برائی نژاد   -  کارشناس پرستاری

 

جانشین اول مدیر پرستاری :

 

زهرا امینی رنجبر – کارشناس پرستاری

 

سوپروایزر آموزشی :

 

مریم یزدانپناه – کارشناس پرستاری

 

سوپروایزر بالینی :

 

علیرضا خوبیاری – کارشناس ارشد  پرستاری

زهراامینی رنجبر – کارشناس پرستاری

نپتون جمالی زاده – کارشناس پرستاری

زهرا خسرویان - کارشناس پرستاری 

مهدی افضلی - کارشناس پرستاری

مرتضی عبادی - کارشناس ارشد پرستاری