۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد   

 مسئول مدارک پزشکی :  معظمه عرب پور

تعداد پرنسل : 6 نفر

شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی :

1.  تهیه و تنظیم آمار روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بیماران بستری و مرخص شده و در گذشتگان بیمارستان و تجزیه و تحلیل آن ها ( احتساب درصدهای اشغال تخت و ... )

2.  وارد نمودن آمار بخش ها بستری و سرپایی و نظارت بر سایت آواب

3.  تهیه وتنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی ودرمانی کشور

4.  همکاری درتجزیه وتحلیل کیفی مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه

5.  بررسی وتحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ،روش های کار،وسائل ،جا ومکان قسمت مدارک پزشکی

6.  تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری

7.  پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی وارگان های دیگر با استفاده از سوابق واطلاعات پزشکی

8.  نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی

9.  کنترل نمودن و نظارت بر تکمیل صحیح اطلاعات در سایت آواب

شرح وظایف مسئول کد گذاری :

1.  کنترل کمی پرونده ها

2.  کدگذاری بیماری ها بر اساس ICD-10

3.  کدگذاری اقدامات بر اساس جلد ICD-9cm

4.  ثبت پرونده های کد گذاری شده در سیستم HIS

5.  تهیه گزارشات تشخیصی مورد نیاز بر اساس نرم افزار مربوطه

6.  کنترل دوره ای سپاس جهت تصحیح و تکمیل اطلاعات مربوط به مدارک پزشکی

7.  تهیه و تنظیم آمار بیماران  ( بستری  و سرپائی ) روزانه ماهانه و سالانه

8.  اختصاص کد تشخیص از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع

9.  کد گذاری بیماریهای اعمال جراحی و اقدامات درمانی

 

شرح وظایف مسئول پذیرش :

1.  ثبت مشخصات و نشانی بیمار بر روی فرمهای مخصوص  به منظور تشکیل  پرونده

2.  ثبت مشخصات همراه یا مقام اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه جهت معالجه و گرفتن الکتروشوک مغزی

3.  تعیین نوبت جهت کمیسیون روانپزشکی

4.  راهنمایی بیماران جهت انجام مراحل مربوط به پذیرش سرپائی و بستری

5.  تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص مربوط به پذیرش

6.  انجام امور مربوط به پذیرش بیماران

7.  آشنایی به سیستم های کامپیوتر وتخصص در زمینه مربوطه و توانایی در رفع ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش

8.  ساماندهی نوبت دهی و راهنمایی بیماران جهت ویزیت ، پذیرش و بستری بیمار در بخش مربوطه

9.  تکمیل فرم درخواست خلاصه پرونده وارجاع به مدارک پزشکی

شرح وظایف پذیرش عصر و شب

  1. ثبت مشخصات ونشانی بیمار برروی فرمهای مخصوص به منظور تشکیل پرونده
  2. راهنمایی بیماران جهت انجام مراحل مربوط به پذیرش سرپائی و  بستری
  3. آموزش بیمار وهمراهان وی در مورد منشور حقوق بیمار و چگونگی دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی
  4. تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص مربوط به پذیرش
  5. انجام امور مربوط به پذیرش بیماران
  6. آشنایی به سیستم های کامپیوتر و تخصص در زمینه مربوطه وتوانایی در رفع ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش
  7. ساماندهی نوبت دهی و راهنمایی بیماران جهت ویزیت  ، پذیرش وبستری بیمار دربخش مربوطه
  8. تشکیل پرونده های خام بستری و سرپائی

 

شرح وظایف بایگان مدارک پزشکی :

 

1.  اطمینان از کامل بودن پرونده از لحاظ اوراق و ترتیب آنها بر اساس استانداردها و   جلوگیری از بایگانی نمودن پرونده های مخدوش و ناقص

2.  جایگزین نمودن کارت جایگزین پرونده در زمان خارج نمودن پرونده از پوشه آن

3.  ثبت پرونده های ارسالی به بخش ها در دفتر بایگانی و تحویل آنها به منشی بخشها و اخذ امضا در دفتر مذکور

4.  بایگانی نمودن پرونده های بستری و سرپایی بر اساس سیستم موجود

5.  پوشه نمودن پرونده ها و ثبت شماره پرونده بر روی پوشه ها

6.  دارای دستور کتبی از ریاست بیمارستان ،تحویل پرونده ها به آنان و نظارت مستقیم بر مطالعه این پرونده ها در محل بایگان

7.  ثبت تاریخ ترخیص بیماران دردفتر تحویل وتحول پرونده ها درزمان تحویل پرونده ها از بخشها

8.  کنترل نمودن پرونده های دریافتی از بخش ها

اطمینان از دریافت پروندهای تحویل داده شده به منشیان وپزشکان