۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 دکتر مهین اسلامی شهربابکی

عضو هیات علمی گروه روانپزشکی        

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

مرتبه علمی: دانشیار
 تلفن: ۰۳۴۳-۲۱۱۷۶۲۱
 فکس: ۲۱۱۶۳۳۰
 پست الکترونیک:  mahineslami@yahoo.com
پست الکترونیک بیمارستان:  beheshtih@kmu.ac.ir