۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

درباره بیمارستان

 

تعداد پزشکان

 

12

 

تعداد تخت فعال

 

230

 

مساحت

 

20هزارمترمربع

 

تعداد پرسنل 

 

280