۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 

 

معرفي بيمارستان

مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان تنها بيمارستان تك تخصصي روانپزشكي استان كرمان مي باشد. اين بيمارستان در سال ۱۳۶۰ با هدف درمان بيماران رواني شروع به كار نموده است . هم اكنون با 230 تخت فعال و ۱۵ تخت ECT ( الكتروشوك مغزي) و 11 روانپزشك و 2 پزشك عمومي و ۵ بخش بستري تخصصي ، يك بخش فوق تخصصي كودك و نوجوان، بخش اورژانس ، كلينيك درمان نگهدارنده و ترك اعتياد ، درمانگاه روانپزشكي تخصصي و فوق تخصصي كودك و نوجوان، ارائه كليه خدمات روانشناسي ، خدمات توانبخشي(گفتاردرماني- كاردرماني) و خدمات پاراكلينيك و آموزش دستياران روانپزشكي و دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي فعاليت مينمايد .