۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

آدرس:

 

کرمان – کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

تلفن:

 

۲۱۱۱۰۰۶-۸(۰۳۴۳)   ,   ۲۱۱۰۴۰۸-۹(۰۳۴۳)

تلفن گویا:

 

۲۱۱۰۴۰۹(۰۳۴۳)

فکس دبیرخانه:

 

۲۱۱۰۹۳۱   ( ۰۳۴۳)

فکس ریاست:

 

۲۱۱۶۳۳۰(۰۳۴۳)

ایمیل شکایات:

beheshticms@yahoo.com