۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۰ بهمن

آدرس:

 

کرمان – کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

تلفن:

 

۲۱۱۱۰۰۶-۸(۰۳۴۳)   ,   ۲۱۱۰۴۰۸-۹(۰۳۴۳)

تلفن گویا:

 

۲۱۱۰۴۰۹(۰۳۴۳)

فکس دبیرخانه:

 

۲۱۱۰۹۳۱   ( ۰۳۴۳)

فکس ریاست:

 

۲۱۱۶۳۳۰(۰۳۴۳)

ایمیل شکایات:

h_beheshti@kmu.ac.ir